Velika nagradna igra

Uslovi depozita

Obaveze i prava na osnovu ovih uslova nastaju fizičkim ili pravnim licima koja sa Ateli, s.r.o., matični broj: 29157013, sa sedištem u Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Češka Republika, imaju sklopljeni ugovor o uslugama u zavisnosti od vrste korisničkog naloga

 • Pojmovi
 • Uslovi Tržnice (Marketplace) - više detalja ovde.
 • Ovlašćeni - fizičko ili pravno lice koje sa rukovodiocem ima zaključen Ugovor o uslugama (korisnički nalog Prodavac), u skladu sa Uslovima korištenja - usluge virtuelne galerije i Ugovor o pružanju virtuelnog prostora u skladu sa Uslovima Tržnice.
 • Uslovi depozita - su pravila koja se nalaze u ovom dokumentu. Ukoliko ovi uslovi ne sadrže pravila potrebna za redovno izvršenje uplate, iskoristiće se Uslovi korišćenja zaključeni između Ovlašćenog i Depozitora (navedeni na stranici svakog proizvoda), na osnovu kojih se zaključava kupoprodajni ugovor.
 • Depozitni račun - račun određen, od strane Depozitara, za uplaćivanje finansijskih sredstava u depozit.
 • Depozitar - Ateli, s.r.o., matični broj: 29157013, sa sedištem u Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Češka Republika.
 • Polagač - fizičko ili pravno lice koje sa rukovodiocem ima sklopljeni ugovor o uslugama (korisnički nalog Kupac) po Uslovima korištenja - usluge virtuelne galerije.
 • Ugovor o depozitu - ugovor između polagača, depozitara i rukovodioca, zaključen na osnovu ovih uslova.

 • 1. Depozit
 • 1.1 U slučaju da ovlašćeni i polagač zajedno sklapaju kupoprodajni ugovor čiji predmet su proizvodi postavljeni na virtuelnoj galeriji ShipGratis, obe strane se slažu da sa depozitarom zaključuju ugovor o depozitu koji je osnovan na sledećim uslovima depozita.
 • 1.2 Polagač je dužan da preda depozitaru finansijska sredstva na neki od načina uplate koji mu omogućuje ovlašćeni u sklopu ipsunjavanja obaveza iz kupoprodajnog ugovora među njima.
 • 1.3 Ovlašćeni se obavezuje da prihvati ovaj način ispunjvanja obaveze.
 • 1.4 Depozitar je dužan da sa finansijskim sredstvima postupa prema ovim uslovima.
 • 1.5 Troškove vezane za depozit snosi ovlašćeni.

 • 2. Proces depozita i isplate
 • 2.1 Polagač uplaćuje novac na depozitni račun u visini koja odgovara kupovnoj ceni iz kupoprodajnog ugovora zaključenog između polagača i ovlašćenog i to u roku i na način oko kojeg su se dogovorili.
 • 2.2 Depozitar bez odlaganja obaveštava ovlašćenog o uplati novca.
 • 2.3 Ovlašćeni prema ispunjuje svoju obavezu u zavisnosti od načina plaćanja koji su utvrđeni kupoprodajnim ugovorom između njega i polagača.
 • 2.4 Nakon što ovlašćeni ispuni svoju obavezu prema polagaču, depozitar će osloboditi finansijska sredstva sa depozitnog računa i poslaće ih ovlašćenom putem uplate na račun koju je ovlašćeni naveo u svom računu.

 • 3. Zadržavanje finansijskih sredstava
 • 3.1 Depozitar ima pravo privremeno obustavi isplatu finansijskih sredstava iz svog depozitnog računa, uz pretpostavku, da ovlašćeni nije ispoštovao neku od obaveza koja mu proističe iz uslova tržnice.
 • 3.2 U slučaju da depozitar primeni pravo na zadržavanje finansijskih sredstava, bez odlaganja će o tome obavestiti ovlašćenog i otpočeće pregovore čiji će cilj biti uklanjanje razloga zadržavanja finansijskih sredstava.
 • 3.3 U slučaju da ovlašćeni izbegava pregovaranje o uklanjanju razloga zadržavanja finansijskih sredstava, depozitar ima pravo da o ovome obavesti polagača.

 • 4. Vraćanje finansijskih sredstava
 • 4.1 U slučaju da u roku od 90 dana ne dođe do dogovre između polagača i ovlašćenog o uklanjanju kršenja uslova tržnice, depozitar ima pravo da finansijska sredstva vrati polagaču.
 • 4.2 U slučaju da uklanjanje kršenja uslova tržnice iziskuje duže vreme, depozitar može ovaj rok produžiti.
 • 4.3 Depozitar nema pravo da odlučuje o sporovima koji su nastali iz kupoprodajnog ugovora između polagača i ovlašćenog, pa ni o njihovim uzajamnim sporovima ili o sporovima među njima i trećim stranama. Depozitar ipak može davati preporuke i sankcije za nepoštovanje uslova tržnice.
 • 4.4 Depozitar nije ovlašćen da izdaje novac iz depozitnog računa polagač, osim u slučaju koji su navedeni u ovim uslovima.

 • 5. Završne odredbe
 • 5.1 U skladu sa odredbom § 9 zakona br. 253/2008 Sb.,Češke Republike, polagač izjavljuje da je stvarni vlasnik poslatih finansijskih sredstava i da ova sredstva nisu povezana ni sa kakvim krivičnim delom i da se ne koriste u svrhe legalizacije profita iz krivične delatnosti i finansiranja terorizma.
 • 5.2 Polagač i ovlašćeni su saglasni sa time da će finansijska sredstva biti na depozitnom računu dok ne budu ispunjeni uslovi za njihovo oslovađanje i svesni su da depozitar ne snosi odgovornost za gubitak finansijskih sredstava nastalog usled eventualne loše ekonomske situacije banke koja vodi ovaj račun.
 • 5.3 Kamata iz iznosa primljenog na depozitni račun ostaje depozitaru kao nagrada za uslugu depozita. Depozitar nema pravo na naknadu za troškove vođenja depozitnog računa.