Velika nagradna igra

Uslovi korištenja - usluge virtuelne galerije

  • Pojmovi:
 • Uslovi korištenja - ovi opšti uslovi korištenja
 • Pružalac usluga - Naranu Prague s.r.o. Matični broj: 04270452 sa sedištem u Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Češka Republika
 • Korisnik - fizička osoba koja sa pružaocom usluge zaključuje ugovor o uslugama
 • Ugovor o uslugama - ugovor zaključen između pružaoca usluga i korisnikom o pružanju usluga
 • Usluge - usluge koje Pružalac pruža korisniku a koje su detaljno objašnjene u drugoj tački Uslova korištenja
 • Korisnički nalog - virtuelni prostor Pružaoca usluge koji Korisnik koristi na osnovu ugovora o uslugama
 • Elektronska adresa korisnika - adresa koju je Korisnik naveo u registracionom formularu
 • Korisnička podrška - mesto za elektronsku komunikaciju među Korisnikom i Pružaocem usluge, adresa support@shipgratis.rs

  • 1. UVODNE ODREDBE
 • 1.1 Ovi Uslovi korištenja, u skladu sa odredbom § 1751 stav. 1 Građanskog zakonika Češke Republike, uređuju prava i obaveze ugovornih strana koje su nastale na osnovu ugovora o uslugama koji su sklopili Pružalac i Korisnik.
 • 1.2 Pružalac pruža usluge putem virtuelnog prostora koji je dostupan na internet adresi www.shipgratis.rs .
 • 1.3 Uslovi korištenja se odnose na situacije korisnik usluga koji je fizičko lice koje deluje van preduzetničke delatnosti, pravno lice ili lice koje deluje u okviru svoje preduzetničke delatnosti.
 • 1.4 Odredbe odvojene od uslova korištenja je moguće zaključiti u ugovoru o uslugama. Posebne odredbe zaključene u ugovoru o uslugama imaju prednost u odnosu na odredbe uslova korištenja
 • 1.5 Odredbe uslova korištenja su neodeljivi i sastavni deo ugovora o uslugama. Uslovi korištenja su sastavljeni na srpskom jeziku. Ugovor o uslugama se sastavlja na srpskom jeziku.
 • 1.6 Pružalac usluge zadžava pravo da menja Uslove korištenja. Ovom odredbom se ne povređuju prava i obaveze koje proističu iz prethodnih verzija uslova korištenja do prestanka njihovog važenja.

  • 2. USLUGE
 • 2.1 Na osnovu ugovora o uslugama, pružalac pruža korisniku sledeće usluge:
 1. pružanje korisničkog naloga
 2. održavanje korisničkog naloga
 3. usluge korisničkog naloga
 4. informacije o uslugama kupovne galerije www.shipgratis.rs
 • 2.2 Informacije o sadržaju pojedinih usluga su ustanovljene u ovim uslovima korištenja ili u korisničkom nalogu. Obim usluga se može razlikovati u zavisnosti od njihovog iskorištavanja.
 • 2.3 Pružalac usluga zadržava pravo da na osnovu ugovora o uslugama pruža samo neke od usluga navedenih u tački 2.1 Uslova korištenja.

  • 3. KORISNIČKI RAČUN
 • 3.1 Na osnovu redovne registracije korisnika, pružalac usluge će u svom virtuelnom prostoru odvojiti njegov deo (korisnički račun) koji korisnik može koristiti u obimu ovih uslova korištenja i daljih internih pravila pružaoca, izdatih u ove svrhe.
 • 3.2 Prilikom registracije je korisnik dužan da sve podatke ispuni ispravno. U slučaju izmena podataka navedenih u korisničkom nalogu, korisnik je dužan da ih ažurira. Podatke navedene od strane korisnika u korsiničkom računu Pružalac usluge smatra za istinite. Pružalac usluge ne snosi odgovornost za štetu koja nastaje korisniku iz razloga pogrešno unetih informacija u korisničkom nalogu.
 • 3.3 Prilikom registracije korisnik popunjava registracioni formular ili formular za porudžbinu. Pružalac usluge zadržava pravo da kod registracije putem formulara za porudžbinu korisniku obezbedi ograničenu verziju korisničkog naloga koja ne sadrži kompletnu ponudu usluga. Pružalac usluga zadržava pravo da u registracionom formularu zatraži i pruži korisniku dalje informacije potrebne za ispunjenje obaveza koje mu proističu iz važećih pravnih propisa i zaključenog ugovornog odnosa.
 • 3.4 Korisnik ima mogućnost da izabere neki od sledećih tipova naloga:
 • kupovni
 • prodajni
 • logistički
 • pridruženi (affiliate)
 • individualni sa specifikacijom delatnosti
 • 3.5 Pre slanja formulara je korisniku omogućeno da proveri i promeni podatke koje je uneo prilikom popunjavanja formulara. Korisnik šalje formular pružaocu klikom na dugme “Nastaviti”, nakon čega se uneseni podaci tretiraju kao ispravni.
 • 3.6 Pružalac usluge nakon primanja i kontrole formulara potvrđuje korisniku osnivanje korisničkog naloga putem elektronske pošte i obaveštava korisnika o ostalim uslugama i o njihovim uslovima. Ovime se registracija smatra uspešno završenom i važećom prema tački 3.1 ovih Uslova korištenja.
 • 3.7 Pristup korisničkom nalogu je osiguran korisničkim imenom i lozinkom. Korisnik je dužan poštovati poverljivost informacija koje su neophodne za pristup na njegov korisnički nalog.
 • 3.8 Korisnik nema pravo da omogući trećim osobama da koriste korisnički nalog.
 • 3.9 Pružalac usluge može poništiti korisnički nalog, pre svega u slučaju kada korisnik prekrši svoje dužnosti iz ugovora o uslugama.
 • 3.10 Korisnik je svestan da korisnički nalog ne mora neprekidno biti dostupan, pre svega uzimajući u obzir neophodno održavanje hardverskog i softverskog sistema trećih lica koji su poddobavljači Pružaoca usluge.

  • 4. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USLUGAMA
 • 4.1 Svaka prezentacija usluga koje se nalaze u virtuelnom prostoru Pružaoca usluge, uključujući korisnički nalog korisnika je informativnog karaktera i Pružalac usluge nije dužan zaključiti ugovor o uslugama, u vezi ovih uslugama. Odredba § 1732 stav 2 građanskog zakonika Češke Republike se ne primenjuje.
 • 4.2 Usluge pružaoca usluge su, prema ugovoru o uslugama besplatne. Ovom odredbom nije ograničena mogućnost korisnika da sa pružaocem usluge zaključi poseban ugovor o uslugama uz zasebno utvrđene uslove, prema kojima se neke usluge mogu naplaćivati.
 • 4.3 Ugovorni odnos između pružaoca usluge i korisnikom nastaje registracijom prema tački 3.6 Uslova korištenja.
 • 4.4 Zaključivanjem ugovora o uslugama, korisnik je saglasan sa Uslovima depozita.
 • 4.5 Korisnik je saglasan sa korištenjem komunikacionih sredstava na daljinu prilikom zaključivanja ugovora o uslugama. Troškove nastale korisniku prilikom korištenja komunikativnih sredstava na daljinu, u vezi sa zaključivanjem ugovora o uslugama (troškovi za internet konekciju, troškovi za telefonske pozive), korisnik izmiruje sam.

  • 5. ODSTUPANJE OD UGOVORA O USLUGAMA
 • 5.1 Korisnik može odstupiti od ugovora o uslugama bilo kada u toku njegove važnosti. Pružalac usluge zadržava pravo izvršiti odstupanje od ugovora u prikladnom roku, uzimajući u obzir tip korisničkog naloga koji je izabrao korisnik. Rok za izvršenje odstupanja od ugovora o uslugama se produžuje za period koji je potreban za izmirivanje neizmirenih obaveza između Pružaoca usluge i korisnika.
 • 5.2 Za odstupanje od ugovora o uslugama, korisnik može upotrebiti formular koji mu obezbeđuje pružalac usluge i koji je prilog uslova korištenja. Korisnik može odstupanje od ugovora poslati na adresu elektronske pošte pružaoca usluge, putem korisničke podrške.
 • 5.3 U slučaju odstupanja od ugovora, ugovor se od početka poništava. Ukoliko je to moguće, obe strane će izmiriti svoje obaveze u roku od 14 dana od dostavljanja odstupanja od ugovora o uslugama. Ako korisnik odstupi od ugovora o uslugama, snosiće troškove vraćanja robe na adresu Pružaoca usluge ili nekog njegovog poslovnog partnera.

  • 6. PRAVO NA REKLAMACIJU
 • 6.1 Pružalac usluge poštuje pravila u kontekstu reklamacije koja proističu iz pravnih propisa (pre svega iz odredbi § od 1914 do 1925, § od 2099 do 2117 a § od 2161 do 2174 građanskog zakonika Češke Republike i zakonom br. 634/1992 Sb., o zaštiti potrošača i novijih propisa). Mogućnost i prikladnost u smislu prava i obaveza vezanih za proces odobrenja reklamacije procenjuje pružalac usluge.
 • 6.2 Pravo na reklamaciju u obimu tačke 6.1 Uslova korištenja se primenjuje elektronski putem korisničke podrške.
 • 6.3 Pružalac usluge je dužan da korisniku izda potvrdu o tome kada je korisnik primenio pravo, šta je sadržaj reklamacije i koji način reklamacije je korisnik zatražio i dalje potvrdu o datumu i načinu obavljanja reklamacije, eventualno obrazloženje odbijanja zahteva za reklamaciju. Ove potvrde se šalju elektronski putem korisničke podrške na elektronsku adresu korisnika.
 • 6.4 Korisnik pružaocu, prilikom obaveštenja o nedostatku na robi, saopštava koji tip prava je izabrao. Korisni ne može promeniti izabrani tip prava na reklamaciju bez saglasnosti pružaoca usluge.

  • 7. OSTALA PRAVA I OBAVEZE
 • 7.1 Pružalac usluge nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbi § 1826 stav 1 slovo e) građanskog zakonika Češke Republike.
 • 7.2 Pružalac usluge obezbeđuje rešavanje žalbi korisnika putem korisničke podrške. Informacije o rešenju žalbe pružalac usluge šalje korisniku na njegovu elektronsku adresu.
 • 7.3 Ako je, obzirom na prirodu pruženih usluge moguće i prikladno, vansudsko rešenje spora iz ugovora o uslugama rešava Češka tržišna inspekcija sa sedištem u Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Matični broj: 000 20 869, internet adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma za rešavanje spora on-line se nalazi na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr i može se iskoristiti u slučaju sporova između pružaoca usluge i korisnika, iz ugovora o uslugama.
 • 7.4 Ako je, obzirom na prirodu pruženih usluge moguće i prikladno, Evropski potrošački centar Češke Republike sa sedištem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktno mesto, prema Odluci Evropskog parlamenta i Saveta (EU) br. 524/2013 donete dana 21.05.2013 o rešavanju potrošačkih sporova on-line i o izmeni odluke (EU) br. 2006/2004 i smernice 2009/22/ES (odluka o rešavanju potrošačkih sporova on-line).
 • 7.5 Zaključivanjem ugovora o uslugama, korisnik je saglasan sa uslovima obrade podataka o ličnosti.
 • 7.6 Ako je neophodno da u procesu dostave pošiljke između korisnika bude izvršen carinski postupak, sklapanjem ugovora o uslugama korisnik takođe ovlašćuje pružaoca da ga zastupa u carinskom postupku prilikom svih delatnosti potrebnih za puštanje robe u opticaj i da pružalac u ove svrhe ovlašćuje treća lica, pre svega rukovodioce poštanskih usluga. U pitanju je, pre svega, zastupanje u carinskom postupku, plaćanje carinskog duga, eventualno drugih troškova vezanih za carinski postupak.

  • 8. BONUS PROGRAM REFUNDACIJE
 • 8.1 Svaki korisnik je na osnovu ugovora o uslugama upoznat sa činjenicom da u slučaju odstupanja od ugovora, korisnik-kupac ima mogućnost zahteva za povrat finansijskih sredstava putem kupona za sledeću kupovinu. Korisnik-prodavac se slaže da će kupon biti izdat u vrednosti većoj od izvorne cene. Član ove odredbe je u skladu sa odredbom § 1832 stav 1 druga rečenica zakona. br. 89/2012 Sb. Češke Republike.
 • 8.2 Uslove korištenja kupona korisnik dobija zajedno sa kuponom.
 • 8.3 Uvećanje iznosa refundacije se određuje u zavisnosti na iznos izvorne porudžbine ili po specijalnim pravilima koje je izdao prodavac.

  • 9. DOSTAVLJANJE INFORMACIJA I IZMENA
 • 9.1 Korisniku informacije mogu biti dostavljane na elektronsku adresu korisnika.

  • 10. ZAVRŠNE ODREDBE
 • 10.1 Ako odnos utemeljen ugovorom o uslugama sadrži međunarodni element, strane se slažu da se odnos uređuje pravom Češke Republike. Izborom prava, nastavno na prethodnu rečenicu, korisnik nije lišen zaštite koju mu pružaju odredbe pravnog poretka koji je nemoguće zanemariti i koja bi se u slučaju nepojstojanja izbora prava upotrebila u skladu sa odredbama čl. 6 stav 1 Odluke Evropskog parlamenta i Saveta (ES) br. 593/2008 donete dana 17.06.2008 o pravu ugovorni odnosa (Rim I).
 • 10.2 Ako su neke odredbe Uslova korištenja nevažeće ili ako postanu nevažeće, na njihovo mesto dolaze odredbe čiji smisao je, što je moguće više, bliži nevažećim odredbama. Gubljenje važnosti jedne odredbe nema uticaj na važnost ostalih odredbi.
 • 10.3 Ugovor o uslugama, uključujući uslove korištenja, je arhiviran od strane pružaoca usluge u elektronskoj formi. Arhivi nisu pristupni.
 • 10.4 Prilog Uslova korištenja se sastoji od formulara za odstupanje od ugovora o uslugama. Ovaj formular je bio sastavljen po šablonu objavljenog od strane Češke tržišne inspekcije. Korisnik može iskoristiti i ostale forme obaveštavanja, uz pretpostavku da će iste sadržati informacije neophodne za rešavanje problema. Obaveštenje se šalje u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte korisničke podrške.
 • 10.5 Kontaktni podaci pružaoca usluge su navedeni u gore definisanom terminu Pružalac usluge, na početku ovih Uslova korištenja.

PRILOZI
Prilog 1:

  • Obaveštenje o odstupanju od ugovora o uslugama
  • Pošiljalac: (ime i prezime, adresa, eventualno e-mail, tel. broj)

  • ………………………………………………………………………………………………

  • Dana ………………… sam sa Vama zaključio ugovor o uslugama
  • Koristim mogućnost datu ovim Uslovima korištenja i odstupam od ugovora o uslugama.

 • U ………………… dana …………………