Velika nagradna igra

Zaštita podataka o ličnosti i kolačići

 • Pojmovi
 • Pružalac usluge - Naranu Prague s.r.o. Matični broj: 04270452 sa sedištem na Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Češka Republika
 • Korisnik - fizičko lice koje sa Pružaocem usluge sklapa ugovor o uslugama prema Uslovima korištenja - usluge virtuelne galerije

 • ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
 • 1.1 Obrađivač podataka o ličnosti, prema čl. 4 tačka 7 GDPR-a je Pružalac usluge.
 • 1.2 Podaci o ličnosti su sve informacije o identifikovanom fizičkom licu; identifikovano fizičko lice je fizičko lice koje je moguće direktno ili indirektno identifikovati pomoću određenog identifikatora kao što je npr. ime, identifikacioni broj, adresa, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više posebnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta ovog fizičkog lica.
 • 1.3 Pružalac usluge nije imenovao poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.
 • 1.4 Pružalac usluge obrađuje lične podatke koje mu je korisnik pružio ili podatke koje je dobio na osnovu Ugovora o uslugama prema Uslovima korištenja - usluge virtuelne galerije.
 • 1.5 Pružalac usluge obrađuje identifikacione i kontaktne podatke i podatke neophodne za ispunjavanje ugovora korisnika.
 • 1.6 Zakonski opravdan razlog za obradu podataka o ličnosti je:
  1. ispunjavanje ugovora prema čl. 6 stav 1, slovo b) GDPR,
  2. legitimni interes pružaoca usluge za pružanje direktnog marketinga (pre svega za slanje prodajnih akcija i novosti) prema čl. 6, stav 1, slovo f) GDPR
 • 1.7 Svrha obrade podataka o ličnosti je:
  1. pružanje usluge i ispunjvanje prava i obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama; prilikom registracije uvek je potrebno uneti lične podatke koji su neophodni za dalje korištenje usluga i za zaključivanje i ispunjenja ugovora o uslugama. Bez pružanja podataka o ličnosti nije moguće zaključiti ugovor o uslugama.
  2. slanje prodajnih akcija i ispunjavanje ostalih marketinških aktivnosti.
 • 1.8 U skladu sa čl. 22 GDPR, korisnik daje svoju saglasnost sa obradom podataka ako se registruje na virtuelnoj galeriji ShipGratis.
 • 1.9 Pružalac usluge čuva podatke o ličnosti:
  1. do roka neophodnog za ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama (do 15 godina od okončanja ugovornog odnosa)
  2. do trenutka poništenja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti u svrhe marketinga, maksimalno 5 godina, u slučaju da su podaci obrađeni na osnovu saglasnosti
 • 1.10 Nakon isteka roka čuvanja podataka o ličnosti, pružalac usluge će obrisati podatke o ličnosti.
 • 1.11 Primaoci podataka o ličnosti (poddobavljači pružaoca usluge) su subjekti:
  1. koji učestvuju u pružanju usluga
  2. koji osiguravaju usluge virtuelnog prostora
  3. koji obezbeđuju marketinške usluge
 • 1.12 Pružalac usluge može predati podatke o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji
 • 1.13 U skladu sa uslovima utvrđenim u GDPR, korisnik ima pravo:
  1. pravo na pristup svojim ličnim podacima prema čl. 15 GDPR
  2. pravo na korekciju ličnih podataka prema čl. 16 GDPR, eventualno ograničeno uređivanje istih prema čl. 18 GDPR
  3. pravo na brisanje ličnih podataka prema čl. 17 GDPR
  4. pravo na prigovor protiv obrade podataka prema čl. 21 GDPR
  5. pravo na prenosivost podataka prema čl. 10 GDPR
  6. pravo na poništenje saglasnosti sa obradom ličnih podataka i to elektronski putem korisničkog servisa
 • 1.14 Dalje korisnik ima pravo da podnese tužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da posumnja da je njegovo pravo na zaštitu podataka o ličnosti narušeno.
 • 1.15 Pružalac usluge izjavljuje da je iskoristio sve tehničke i organizacione mere u cilju zaštite ličnih podataka.
 • 1.16 Pružalac usluge izjavljuje da pristup ličnim podacima imaju samo lica kojima je on poverio pristup.
 • 1.17 Provajder utvrđuje zadovoljstvo kupaca uslugama prodavaca i okruženjem platforme putem e-mail upitnika u okviru programa Verifikovani kupci u koji je platforma uključena. Ove upitnike dostavlja provajder svaki put kada korisnik-kupac koristi uslugu tržišta i kupuje od korisnika-prodavca koji izlaže svoje proizvode, ako u smislu § 7 stav 3 Zakona br. 480/2004 Coll. na određenim uslugama informacionog društva, kupac ne odbija da pošalje komercijalne komunikacije provajdera niti opozove svoju prethodno datu saglasnost. Provajder koristi procesor, koji je provajder portala Heureka.cz, za ​​slanje upitnika, procenu povratnih informacija korisnika i analize tržišne pozicije; U tu svrhu, provajder ima pravo da prosledi informacije o tome koje je proizvode na tržištu kupio korisnik-kupac i njegovu e-mail adresu.
 • 1.18 Podnošenjem obrasca za registraciju, korisnik potvrđuje da je pročitao uslove privatnosti i da ih prihvata u potpunosti.
 • 1.19 Korisnik se slaže sa ovim uslovima i odredbama privatnosti i izjavljuje da ih je upoznat i da ih prihvata u potpunosti
 • a) sklapanjem ugovora o usluzi,
 • b) učešće na takmičenju
 • c) pretplatite se na bilten
 • d) doprinos diskusiji
 • e) korišćenje korisničke službe
 • f) popunjavanjem adrese e-pošte čak i ako porudžbina nije poslata
 • g) pretplatite se na obaveštenja pregledača, itd.
 • 1.20 Provajder ima pravo da promeni ove uslove. Korisnik će biti obavešten o novom tekstu uslova.


  Brisanje ličnih podataka, "pravo na zaborav"

  Pravo na brisanje ličnih podataka

 • U skladu sa članom 17 Uredbe 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta dana 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu „Uredba EU“) ima korisnik ima pravo da obriše dostavljene lične podatke administrator Naranu Prague s.r.o., sa sedištem na adresi: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, IČ: 04270452 (u daljem tekstu „Kompanija“).

 • Razlozi za brisanje ličnih podataka

 • a) lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni (npr. ugovorni odnos je već okončan);
 • b) vaš pristanak za obradu ličnih podataka je opozvan sa vaše strane podaci;
 • c) prigovoriti na obradu ličnih podataka (ova opcija je primenjuje se, na primer, za obradu ličnih podataka putem direktnog Marketing);
 • d) lični podaci su obrađeni nezakonito;
 • e) lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obaveza koja je utvrđena zakonske propise koje je Društvo dužno da poštuje.

 • Razlozi da ne izbrišete lične podatke

 • a) lični podaci Kompanija treba da utvrdi, izvrši ili odbrani svoje pravni zahtevi (tj. ako imate spor sa Kompanijom);
 • b) obaveza čuvanja ličnih podataka Kompanije je propisana zakonom (npr. o računovodstvu).

 • Primeni

 • Prijava se može podneti:
 • a) pismeno na adresu: Naranu Prague s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice
 • b) preko službe za pomoć: na e-mail adresu: support@shipgratis.rs
 • na broj telefona: 011 422-1660
 • preko el. obrazac dostupan OVDE
 • Prijavni formular:
 • a) na donjem obrascu, koji se može preuzeti u PDF-u;
 • b) putem izveštaja koji sadrži informacije propisane u prijavi.

 • Obrada zahteva

 • Kompanija će obavestiti korisnika o tome kako da obradi zahtev bez bez odlaganja, a najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva. Tuto moguće je vremensko ograničenje po potrebi i uzimajući u obzir složenost i broj prijava produžen za još dva meseca. Kompanija će obavestiti korisnika o svako takvo produženje u roku od mesec dana od prijema zahteva, zajedno sa razlozi za ovo odlaganje.
 • U skladu sa članom 12 (4) Uredbe EU, ukoliko Kompanija ne udovolji zahtevu korisnik ga obaveštava bez odlaganja (najkasnije u roku od mesec dana) o razloge za nepoštovanje i mogućnost prigovora na za zaštitu podataka o ličnosti, potpukovnik. Sohora 27, 170 00 Prag 7) i mogućnost kako se prijaviti za sudsku zaštitu.
 • U skladu sa članom 12 (5) Uredbe EU, Kompanija nije u obavezi da u celini ili delimično zahteva da se udovolji zahtevu korisnika ako je zahtev očigledan nerazuman ili nesrazmeran, posebno zato što se ponavlja.
 • U skladu sa članom 12 (6) Uredbe EU, ako Kompanija ima osnovane sumnje u identitet pošiljaoca zahteva može od njega tražiti dodatne podatke informacije neophodne za potvrdu identiteta.

  • ZAHTEV ZA LIČNE PODATKE

  • U skladu sa članom 17 GDPR-a, ovim putem tražim brisanje mojih ličnih podataka obrađuje administrator Naranu Prague s.r.o., sa sedištem u Moravskoj 854/2, Doubravka, 312 00 Plzen, IČ: 04270452 (u daljem tekstu „Kompanija“).

  • Lični podaci podnosioca zahteva:
  • Ime i prezime: …………………………………………………………………......................................................................................................
  • Datum rođenja: …………………………………………………………………........................................................................................................
  • E-mail ………………...………………………………………………………………………….........................................................................................................
  • Kontakt adresa: …..…………………………………………………………………………………….......................................................................................

  • (Ove informacije se koriste za identifikaciju podnosioca zahteva za pretragu podatke koje obrađuje rukovalac a radi slanja odgovora. Ovi podaci neće biti obrađene u bilo koju drugu svrhu osim gorenavedene.)
  • Ako se vaša prijava odnosi samo na neku ličnu obradu podatke, navedite koje konkretno želite da izbrišete:
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... ......


  • Želim da budem obavešten o preduzetim merama (označiti):
  • - Elektronski na adresu e-pošte
  • - Pismeno na moju kontakt adresu

  • Datum: Potpis:

  • Možete preuzeti kao PDF OVDE